Lär dig mer om ljusridåer & ljusbommar
Publicerat: 2021-06-22

Lär dig mer om ljusridåer & ljusbommar

Vi på OEM Automatic har länge jobbat med maskinsäkerhet och för oss är det viktigt att du får den säkerhet som du behöver till din maskin. Vi erbjuder ett stort utbud av ljusridåer och ljusbommar. Men vilken av dessa passar din maskin bäst? Läs mer om de olika varianterna nedan. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har några frågor.

Kunskap

Vad är en LJUSRIDå och ljusbom?

Ljusridåer & ljusbommar även kallat ljusskydd är en mycket användbar skyddsanordning som ger stor tillgänglighet till maskinutrustningen och kan övervaka stora områden. Ljusskydd består av sändare och mottagare. Från sändaren sänds strålar av infrarött ljus till mottagaren. När en ljusstråle bryts ges en dubblerad stoppsignal till maskinerna i skyddsområdet. Den dubblerade stoppsignalen består av två var för sig OSSD = Output Signal Switch Device, alltså två felsäkra utgångar 24 V DC som är pulserande vilket innebär att utgångarna är kortslutningsövervakade. 

Det finns olika system att välja mellan beroende på funktion och krav på säkerhetsnivå. Säkerhetskraven fastställs i internationella standarder. Det finns olika säkerhetsnivåer beroende på typ av risk. OBS! Vanliga ”standardfotoceller” har inte den precision som krävs och skall därför inte användas i säkerhetsapplikationer.

När passar LJUSRIDÅER och LJUSBOMMAR?

 • Vid behov av kontinuerligt tillträde till riskområdet, t.ex. manuellt betjänade maskiner
 • Vid behov av att avsäkra stora områden
 • Vid kontinuerlig godspassage
 • När mekaniska skydd är opraktiska eller ergonomiskt oriktiga
Gruppbild Ljusridåer och ljusbommar

Vad är Skillnaden på Ljusridå och Ljusbom?

En ljusridå har många täta strålar vilket gör att den fungerar extra bra för små föremål så som finger- och handskydd. När ett finger ska kännas av har den en upplösning på 14 mm. Ljusbomen har däremot inte lika många strålar vilket gör att den passar bättre för större föremål som till exempel kroppssydd. 

Upplösning R = I + D
Ljusrida
ljusridå
Ljusbom
ljusbom

Monteringstips

När flera ljusskydd monteras efter varandra är det viktigt att försöka undvika att de störs ut av varandra. Här visas korrekt montering där sändaren från respektive par tittar bort från varandra och på så sätt undviks att mottagaren kan störas ut från annan sändare. 
Monteringstips

Olika säkerhetsfunktioner hos Ljusridåer och Ljusbommar

Förbikoppling ”Mute”

I vissa applikationer och automatiska processer kan det av praktiska skäl vara nödvändigt att koppla bort ljusskyddets säkerhetsfunktion.
Användning av förbikoppling (mute) på ljusskydd kräver att man gör en riskbedömning av maskinen för att utreda om det finns några risker med att förbikoppla ljusskyddet.

Förbikoppling kan användas under följande omständigheter
 • Material påverkar ljusskyddet vid in- eller utmatning i den automatiska processen
 • Hantering av material kräver att operatören är placerad så att ljusskyddet påverkas
 • Maskinen är i säkert läge

För att uppnå säkerheten krävs ett dubblerat och övervakat förbikopplingssystem med minst två av varandra oberoende signaler. Prestandanivån hos de säkerhetsrelaterade delar som utgör mutingfunktionen ska väljas så att införandet av mutingfunktionen inte sänker den erforderliga säkerhetsnivån för den relevanta skyddsfunktionen.

Manuell startfunktion

När en ljusbom/ljusridå bryts ges stoppsignal till farliga maskiner inom riskområdet och en återställningslampa tänds. För ny start av maskinen måste ljusbommen/ljusridån först återställas.

Detta görs med en återställningsknapp som måste placeras så att den inte kan nås inifrån det område som skyddas.

Det ställs stora krav på återställningsfunktionen. Det vill säga varken kortslutning eller komponentfel får ge automatisk återställning.

När återställningsknappen har påverkats aktiveras utgångarna och återställningslampan släcks.

OBS! Återställning av säkerhetskretsen ska bara göra det möjligt för återstart av maskinen.

Override

Override gör det möjligt att tidsbestämt tvångsköra ljusskyddets säkra utgångar till ett ”mutat” läge även när en eller flera säkra strålar är blockerade till följd av fel i mutingsekvensen.

Till exempel en pall fastnar i skyddsfältet varvid de säkra utgångarna bryts och stoppsignal ges. Så länge pallen blockerar skyddsfältet går det inte att återställa ljusskyddet.

Aktivering av Overridefunktionen möjliggör återställning av ljusskyddet.  

Fixed/Floating blanking

Blanking gör det möjligt att koppla bort en eller flera strålar från ljusskyddets skyddsfält. Syftet med det är att låta t.ex. verktyg och inmatning av material passera skyddsfältet utan att stoppsignal skickas till maskinen.

Finns i två utföranden, Fixed och Floating blanking.

Fixed blanking

Vid ”Fixed blanking” kan föremålet inte röra sig i skyddsfältet utan samma strålar måste hela tiden vara blockerade. Om man t.ex. tar bort föremålet skickas stoppsignal till maskinen.

Floating blanking

Floating blanking gör det möjligt att koppla bort upp till tre strålar från skyddsfältet. Föremålet kan sedan röra sig i skyddsfältet utan att stoppsignal skickas till maskinen.

OBS! Viktigt att tänka på är att upplösningen blir högre och att man måste räkna om skyddsavståndet.

Mute enable

Fungerar som en tredje mutingsignal. Alltså en signal som möjliggör muting. Kan vara bra att använda sig av vid t.ex. transportbanor då den kopplas till motorkontaktorn. När banan går ges signal till ljusskyddet att muting är möjlig. På så sätt försvårar man manipulation av skyddet och att ta sig in i farligt område.

EDM = External Device Monitoring

Extern kontaktorövervakning. 1 NC-kontakt från kontaktorn kopplas in via 24 V till en separat ingång på ljusskyddet som gör att ljusskyddet inte går att återställa om en eller flera kontaktorer har hängt sig.

Kaskadkoppling

Med kaskadkoppling menas att man kan koppla flera enheter i serie. Man utgår alltid från en master som är ansluten i säkerhetskretsen och den så kallade slaven kontrolleras av mastern. Typisk applikation är den så kallade ”L” varianten.

Ljusridå (finger- och handskydd)

Ljusridåer kan användas på två sätt, vertikalt och horisontellt. 

Vertikalt monterade används för att känna av t.ex. att en hand förs in i farligt område. Detta är vanligt vid t.ex. manuellt betjänade maskiner.

Horisontellt monterade används för att känna av en yta framför en farlig maskinrörelse. Är skyddet passerbart skall manuell återställning ske utanför riskområdet.

 • Blanking/muting
 • Räckvidd 60 m
 • Kaskadkoppling
 • Finger-/handskydd
 • Ej behov av mjukvara
 • SIL 3/PL e
 • Skyddsfält, 150-1800 mm
Fingerhandskydd ljusridå
Finger handskydd vertikal
Vertikalt monterad ljusridå
Finger och handskydd horisontell
Horisontellt monterad ljusridå
Finger handskydd exempel fixed blanking
Exempel på ”fixed blanking”
Finger handskydd exempel floating blanking
Exempel på ”floating blanking”
Finger handskydd exempel kaskadkoppling
Exempel på kaskadkoppling

Praktiska tips för ljusridåer

Skyddsavståndstillägg d.v.s. det tillägg som behövs för själva ljusridån, är beroende av den upplösning (avstånd mellan ljusstrålarna) ljusridån har. För att få fram det totala skyddsavståndet skall även följande räknas in; maskinens och ridåns stopptid samt operatörens rörelsehastighet. För mer information, se avsnittet nedan "SS-EN ISO 13855:2010" eller kontakta OEM Automatic, produktområde Sensor & Maskinsäkerhet.
Tänk på!

LÄs mer om LJUSRIDÅer (FINGER- OCH HANDSKYDD)

Ljusbom (kroppsskydd)

Ljusbom används som ett osynligt staket vid ett riskområde. När någon passerar ljusbommen stoppas maskinen. En ljusbom kan ha två eller fler ljusstrålar beroende på behov enligt riskbedömning.

Är skyddet passerbart skall manuell återställning ske utanför riskområdet.

 • Räckvidd 60 m
 • Inbyggd muting
 • Inga dödzoner
 • 2-, 3-, 4-strålig ljusbom
 • Typ 2/4
 • SIL 3/PL e
Kroppssydd ljusbommar

Praktiska tips för ljusbommar

Montageföreskrifter enligt SS-EN ISO 13855:2010 "Maskinsäkerhet – Placering av tekniska skydd beroende på kroppsdelars hastigheter" säger att ljusbommar i industriell miljö skall monteras så att den lägsta strålen ska vara ≤300 mm för att förhindra tillträde under skyddsfältet. Första ljusstrålen samt mellanrummet mellan strålar bör vara enligt följande:
Strålar referensplan 3
Strålar referensplan 4

Förbikoppling "Mute" 

Ljusbom med förbikoppling (”mute”) är en speciell typ av ljusbom som kan känna skillnad på gods och människa. Dessa används t.ex. vid automatisk in- och utmatning av gods. Är skyddet passerbart skall manuell återställning ske utanför riskområdet.
Förbikoppling Crossbeam muting
Cross-beam muting (X) med externa fotoceller
Förbikoppling L muting
L-muting med integrerade mutingarmar ”L”
Förbikoppling T muting
T-muting med integrerade mutingarmar ”T”

Praktiska tips för automatisk godspassage

Denna typ av ljusbom monteras ofta för att känna av över ett transportband vid en in- eller utpassage. Det är viktigt att tänka på att ljusbommen monteras med hänsyn till var på godset de speciella förbikopplingssensorerna skall känna av. Av det skälet kan det vara nödvändigt med kompletterande mekaniska skydd för att förhindra att man kan krypa under eller klättra över ljusbommens skyddsfält. 

För mer information se avsnitt ”Staketsystem” eller kontakta OEM Automatic, produktområde Sensor & Maskinsäkerhet.
Tänk på!

LÄs mer om LJUSBOMmar (KROPPSsKYDD)

SS-EN ISO 13855:2010

Beräkning av skyddsavstånd enligt SS-EN ISO 13855:2010. Nedanstående formler ger en bra vägledning för beräkning av skyddsavstånd.

Vertikalt monterat skyddsfält

Finger handskydd vertikal
S = K x T + C

S = Minsta tillåtna avstånd mellan ljusskyddet och risken (mm)
K = Rörelsehastighet hos relevant kroppsdel 2 000 mm/s enl. SS-EN ISO 13855:2010
T = Total stopptid, t1+t2
t1 = Ljusskyddets stopptid (s)
t2 = Maskinens stopptid (s)
C = Tilläggsavstånd för ljusskyddets upplösning eller placering

Beräkning av skyddsavstånd S för finger- och handskydd


Nedan formel gäller:

För alla värden på S upp t.o.m. 500 mm. Minsta tillåtna värde för S ska vara 100 mm. 
Upplösning ljusskydd mm 
2 000 x (t1+2)
2 000 x (t1+t2) + 128*
2 000 x (t1+t2) + 208*
14
30
40
*Skyddsavståndstillägg C d.v.s. ljusskyddets upplösning beräknas enligt formel, 8 x upplösning - 14 mm. 
För t.ex. upplösning 30 mm gäller C = 8 x (30-14) = 128 mm.    
   
Om värdena för S med ovan formel blir större än 500 mm kan nedan formel användas. I detta fall skall minsta tillåtna värde för S vara 500 mm. Upplösning ljusskydd mm
1 600 x (t1+2)
1 600 x (t1+t2) + 128*
1 600 x (t1+t2) + 208*
14
30
40
*Skyddsavståndstillägg C d.v.s. ljusskyddets upplösning beräknas enligt formel, 8 x upplösning - 14 mm.
För t.ex. upplösning 30 mm gäller C = 8 x (30-14) = 128 mm.

Beräkning av skyddsavstånd för kroppsskydd


 1 600 x (t1+t2) + 850 Två-, tre- eller fyrstrålig ljusbom 


*Skyddsavståndstillägg C = 850 mm som anses vara normal räckvidd för en arm.

Exempel:
Ljusridå med upplösning 30 mm
t1 (stopptiden för ljusridån) = 0,025 s
t2 (maskinens stopptid) = 0,05 s
T (total stopptid t1+t2) = 0,025 + 0,05 = 0,075 s
S = 2 000 x 0,075 + 128
S = 278 mm

OBS! Om det finns risk att nå riskområdet genom att sträcka sig över, under eller från sidan av ridån måste man komplettera med t.ex. mekaniska skydd.

Lathund skyddsavstånd vertikal montering

Total stopptid på maskin och ljusskydd Minsta tillåtna avstånd mellan ljusskyddet och risken. Upplösning på ljusskyddet
 ms s 14 mm 30 mm 40 mm 2-, 3-, 4-strålig ljusbom
 50 0,050  100 228  308 930
 55 0,055  110 238  318  938 
 60 0,060 120 248 328 946
 65 0,065 130 258 338 954
 70 0,070 140 268 348 962

Horisontellt monterat skyddsfält

Finger och handskydd horisontell
Vid horisontell montering måste man ta hänsyn till ridåns placering i förhållande till golvet med hänsyn till ridåns upplösning.
Glest mellan strålarna betyder att ridån måste känna av högre upp på benen. 

Beräkning av skyddsavstånd S
S = 1600 x (t1+t2) + (1 200 - (0,4 x H))

För ett tekniskt skydd där rörelseriktningen är parallell med skyddsfältet, ska höjden, H, på skyddsfältet inte vara större än 1 000 mm. Om H däremot är större än 300 mm (200 mm för icke-industriella verksamhetsområden, t.ex. där barn kan vara närvarande) finns det en risk för oavsiktligt och odetekterat tillträde under skyddsfältet. Detta ska beaktas vid riskbedömningen och ytterligare skyddsåtgärder vidtas om så behövs. 

Lägsta tillåtna höjd på skyddsfältet ska beräknas med formeln: H = 15 x (d-50). Om d är mindre än 50 mm, ska H aldrig vara mindre än 0. För en given höjd på skyddsfältet, ska således motsvarande sensors detekteringsförmåga d beräknas med formeln: d = (H/15) + 50

Exempel:
Ljusridå med upplösning 70 mm, monterad 750 mm över golvplan
t1 (stopptiden för ljusridån) = 0,025 s
t2 (maskinens stopptid) = 0,08 s
T (total stopptid t1+t2) = 0,025 + 0,05 = 0,105 s
S = 1 600 x 0,105 + (1 200 - (0,4 x 750))
S = 168 + 1 200 - 300 s = 1 068 mm

OBS! Om det finns risk att nå riskområdet genom att sträcka sig över, under eller från sidan av ridån måste man komplettera med t.ex. mekaniska skydd.

Lathund skyddsavstånd horisontell montering

Total stopptid på maskin och ljusskydd  Minsta tillåtna avstånd mellan ljusskyddet och risken där H = 750 mm
 ms (S) i mm 
 50 0,050 980
 55 0,055 988
 60 0,060 996
 65 0,065 1004
 70 0,070 1012

Vinklat monterat skyddfält

Finger handskydd vinklat
Beräkning av skyddsavstånd S

Om B är >30° beräkna S på samma sätt som vid vertikalt monterat skyddsfält
Om B är <30° beräkna S på samma sätt som vid horisontellt monterat skyddfält

OBS! Om det finns risk att nå riskområdet genom att sträcka sig över, under eller från sidan av ridån måste man komplettera med t.ex. mekaniska skydd.

behöver du hjälp med att ställa in ditt ljusskydd?

Ljusridå (Finger- och handskydd)

Ljusridåer kan användas på två sätt. Vertikalt monterade för att känna av t.ex. att en hand förs in i farligt område. Detta är vanligt vid t.ex. manuellt betjänade maskiner. Ett annat sätt är horisontellt monterade för att känna av en yta framför en farlig maskinrörelse. Det totala skyddsavståndet är beroende av ljusridåns upplösning samt maskinens stopptid.

Ljusbom (Kroppskydd)

En ljusbom används som ett osynligt staket vid ett riskområde. När någon passerar ljusbommen stoppas maskinen. En ljusbom kan ha två eller fler ljusstrålar beroende av behov enligt riskbedömning.

Ljusridå (Närvarokontroll)

Ljusridåer kan användas på två sätt. Vertikalt monterade för att känna av t.ex. att en hand förs in i farligt område. Detta är vanligt vid t.ex. manuellt betjänade maskiner. Ett annat sätt är horisontellt monterade för att känna av en yta framför en farlig maskinrörelse. Det totala skyddsavståndet är beroende av ljusridåns upplösning samt maskinens stopptid.
Teknisk rådgivning
Johan RosellJohan Rosell

Produktansvarig, Sensor & Maskinsäkerhet

076-527 84 35 076-527 84 35

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075-242 42 00

Skicka e-post Skicka e-post

comments Chatta