Vårt hållbarhetsarbete

Läs mer om hur vi på OEM Automatic jobbar med hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Läs mer om hur vi på OEM Automatic jobbar med hållbarhet

Vårt Hållbarhetsarbete

Vi på OEM Automatic vill göra det som är rätt och det är att sträva efter hållbar utveckling. Fokus i hållbarhetsarbetet är att skapa en ekonomisk stabilitet med en lönsam tillväxt, minska negativ miljöpåverkan, hålla en hög affärsetik och vara en attraktiv och hälsosam arbetsplats. Medarbetarnas dagliga engagemang gör skillnad och är en förutsättning för OEM Automatics framgång. En viktig del i hållbarhetsarbetet är därför att vara en arbetsplats där man trivs, utvecklas och känner stolthet för att representera. 
 
OEM Automatic har varit certifierade enligt ISO 14001 sedan år 2000 med en kontinuerlig utveckling av arbetssätt och förbättring av miljöprestanda. Sedan 2018 kvantifierar vi vårt klimatavtryck i CO2-ekvivalenter där det är möjligt och sedan 2020 rapporterar vi enligt GHG-protokollet. Från denna information tar vi avstamp och sätter mål och skapar åtgärder för att minimera vår miljöpåverkan. 

våra hållbarhetsmål

2021 blev startskottet för då vi började satsa på vårt hållbarhetsarbete på allvar. Du kan läsa mer om starten längre ner på denna sida. Där finner du också information om hur vi kom fram till att det är just dessa mål, tagna från de globala målen, vi framförallt ska jobba med. 

Utöver våra globala mål vill vi sprida kunskap, inspiration och skapa engagemang

Detta har vi gjort genom att aktivt informera kring vårt hållbarhetsarbete internt och externt. Vi har även genomfört workshops med våra avdelningar för att öka kunskapen och få nya idéer på vilka fler sätt vi kan bidra. Under 2022 genomförde vi även en hållbarhetsutmaning som skapade engagemang och resulterade i ny kunskap.

jorden vi jobbar för på OEM Automatic

Öka andelen kvinnor vid nyanställningar med syfte att på sikt öka antalet kvinnor i ledande befattning

aktiviteter och delmål: 

 • Vi jobbar aktivt med mångfald i vår marknadskommunikation för att visa att vi är en attraktiv och inkluderande arbetsplats för alla. Vi vill därmed även bidra till att vår bransch i helhet utvecklas till att bli mer jämställd.
 • Vi genomför en kartläggning av antalet kvinnor i bolaget och med ledarroll varje år. I rekryteringsprocessen är det viktigt för oss att rikta oss till alla oavsett kön och ursprung.
 • Vi erbjuder mensskydd på arbetsplatsen. 
 • Vi för en öppen dialog om vikten av detta arbete och vill fortsätta att informera kring ämnet. 
Kvinnor i ledande befattning

Bra arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö hos oss och våra leverantörer samtidigt som vi har en ekonomisk tillväxt

OEM:s uppförandekod, Code of Conduct, betonar vikten av att bland annat alltid uppträda etiskt och korrekt och respektera människors rättigheter. Uppförandekoden ställer även krav på leverantörerna som ska bekräfta att de agerar inom ramen för respektive lands lagar, motverkar korruption och lever upp till intentionerna i uppförandekoden, exempelvis genom att erbjuda sina anställda en säker och sund arbetsmiljö och att barnarbete inte förekommer. 

EKONOMISK TILLVÄXT

 •   Vi har mål på organisk tillväxt och lönsamhet. För att uppnå dessa mål har vi brutit ner aktiviteterna och planen för detta för varje produktområde. 

Bra arbetsmiljö hos oss

 • Våra medarbetares trivsel är mycket viktig och vi genomför regelbundet medarbetarundersökningar för att säkerställa detta. 
 • Alla medarbetare ska ha minst ett medarbetarsamtal per år 
 • Fysisk säkerhet är viktig för oss och vi lägger mycket energi på att vårt logistikcenter ska vara en trygg plats att arbeta på. Läs vidare om vårt arbete med nätbalksplan nedan.

Bra arbetsmiljö hos våra leverantörer

 • Vi jobbar med ledande tillverkare inom sina specialistområden. De är globala aktörer och ligger i framkant gällande teknik och produktutveckling.
 • Vi har nära och långsiktiga samarbeten med våra leverantörer.
 • I våra leverantörsuppföljningar ställer vi krav bland annat på att de har uppförandekod som bygger på FN’s principer och att de efterlever lokal arbetsmiljölagstiftning.
   

 

Undersökning medarbetare

Inspirera till en hållbarare industri

Utvärdera leverantörers mest betydande miljöaspekter och produkters kvalitetsutfall

 • I våra leverantörsuppföljningar efterfrågar vi bland annat betydande miljöaspekter i produktionen och vilka koldioxidutsläpp verksamheten medför. 
 • Det miljöaspekter som anges handlar om användning av energi, råvaror och skadliga ämnen.
   

TA FRAM och prata om hållbara lösningar

 • Vi vill inspirera till hållbarare lösningar och vara med och bidra i utvecklingen till en mer hållbar industri. Detta gör vi bland annat genom vår kunniga personal men också våra olika digitala kanaler. 

 

produkter för hållbarhet

VI SPARAR EL OCH SER ÖVER VÅRA TRANSPORTER

 

 • Vi har installerat solpaneler på våra tre fastigheter i Tranås. Läs mer om detta nedan!
 • Vi köper endast in förnybar energi utöver den el vi själva producerar.
 • Vintern 21/22 installerades LED-belysning i gamla lagerdelen på vårt logistikcenter i Tranås, vilket ger en årlig besparing på ca 70 000 kWh.
 • Med nya verktyg kan vi genomföra möten även digitalt som komplement till våra fysiska möten. Vi följer upp hur många möten som görs på distans. 
 • De möten som genomfördes under första halvåret 2022 hade genererat utsläpp på 66 ton CO2 om de hade genomförts fysiskt.
 • Vi har flera år jobbat med digital fakturering och idag är vi i princip helt omställda.
 • Vi klimatkompenserar våra tjänsteresor i samarbete med VI-skogen. 
   
Vi installerar LED-belysning

HUR BÖrjade VÅR HÅLLBARHETSSATSNING?

RESAN TAR FART

I slutet av 2020 beslutade ledningsgruppen på moderbolaget att genomföra utvecklingsprogram inom hållbarhet för att tydligare definiera och målformulera hållbarhetsarbetet inom koncernen. En hållbarhetsgruppering tillsattes med representanter från de största bolagen och marknaderna för att skapa en bred delaktighet. 

Det första steget i arbetet var att vi på koncernnivå genomförde en intressentanalys och väsentlighetsanalys för att skapa möjlighet att ta fram nya övergripande hållbarhetsmål. Målen kopplas till Agenda 2030 och några av dess 17 mål. OEM Automatic har utefter detta tagit fram egna mål och aktivitetsplaner som kopplar till dessa övergripande mål.

resultat av intresseanalysen

HUR TAR MAN REDA PÅ VAD SOM ÄR VIKTIGT FÖR OSS?

En viktig del i hållbarhetsarbetet är dialogen med koncernens intressenter, och vilka är då intressenterna? Jo det är kunder, leverantörer, medarbetare och ägare. För att ta reda på vad som var viktigt för dessa skickades det ut en undersökning i form av en enkät som berörde olika hållbarhetsfrågor med grund i de 17 globala målen från Agenda 2030, som vi nämnde tidigare. Svaren från intressentdialogen sammanställdes för att skapa en tydlig bild av vilka av de globala målen respektive grupp tycker att OEM skall prioritera. Nedan presenteras vilka mål som fått flest röster från respektive intressentgrupp. 

VAD ÄR MEST VÄSENTLIGT FÖR OSS?

Resultatet från intressentanalysen sammanvägt med vad som är väsentligt och möjligt att påverka för OEM-koncernen ligger till grund för hållbarhetsgruppens förslag på vilka som är OEM:s mest väsentliga hållbarhetsfrågor.  

Genom väsentlighetsanalysen får vi fyra prioriterade områden som täcker in alla tre aspekterna av hållbarhet;  

 • Miljömässigt ansvarstagande  
 • Socialt ansvarstagande 
 • Ekonomiskt och etiskt ansvarstagande. 
Resultatet av väsentlighetsanalysen
höganloft solceller
Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta