Vårt Hållbarhetsarbete

Vi på OEM Automatic vill göra det som är rätt och det är att sträva efter hållbar utveckling. Fokus i hållbarhetsarbetet är att skapa en ekonomisk stabilitet med en lönsam tillväxt, minska negativ miljöpåverkan, hålla en hög affärsetik och vara en attraktiv och hälsosam arbetsplats. Medarbetarnas dagliga engagemang gör skillnad och är en förutsättning för OEM Automatics framgång. En viktig del i hållbarhetsarbetet är därför att vara en arbetsplats där man trivs, utvecklas och känner stolthet för att representera. 
 
OEM Automatic har varit certifierade enligt ISO 14001 sedan år 2000 med en kontinuerlig utveckling av arbetssätt och förbättring av miljöprestanda. Sedan 2018 kvantifierar vi vårt klimatavtryck i CO2-ekvivalenter där det är möjligt och sedan 2020 rapporterar vi enligt GHG-protokollet. Från denna information tar vi avstamp och sätter mål och skapar åtgärder för att minimera vår miljöpåverkan. 
vårt hållbarhetsarbete

RESAN TAR FART

I slutet av 2020 beslutade ledningsgruppen på moderbolaget att genomföra utvecklingsprogram inom hållbarhet för att tydligare definiera och målformulera hållbarhetsarbetet inom koncernen. En hållbarhetsgruppering tillsattes med representanter från de största bolagen och marknaderna för att skapa en bred delaktighet. 

Det första steget i arbetet var att vi på koncernnivå genomförde en intressentanalys och väsentlighetsanalys för att skapa möjlighet att ta fram nya övergripande hållbarhetsmål. Målen kopplas till Agenda 2030 och några av dess 17 mål. OEM Automatic har utefter detta tagit fram egna mål och aktivitetsplaner som kopplar till dessa övergripande mål.

HUR TAR MAN REDA PÅ VAD SOM ÄR VIKTIGT FÖR OSS?

En viktig del av i hållbarhetsarbetet är dialogen med koncernens intressenter, och vilka är då intressenterna? Jo det är kunder, leverantörer, medarbetare och ägare. För att ta reda på vad som var viktigt för dessa skickades det ut en undersökning i form av en enkät som berörde olika hållbarhetsfrågor med grund i de 17 globala målen från Agenda 2030, som vi nämnde tidigare. Svaren från intressentdialogen sammanställdes för att skapa en tydlig bild av vilka av de Globala Målen respektive grupp tycker att OEM skall prioritera. Nedan presenteras vilka mål som fått flest röster från respektive intressentgrupp. 

resultat intressentdialog

VAD ÄR MEST VÄSENTLIGT FÖR OSS?

Resultatet från intressentanalysen sammanvägt med vad som är väsentligt och möjligt att påverka för OEM-koncernen ligger till grund för hållbarhetsgruppens förslag på vilka som är OEM:s mest väsentliga hållbarhetsfrågor.  

Genom väsentlighetsanalysen får vi fyra prioriterade områden som täcker in alla tre aspekterna av hållbarhet;  

  • Miljömässigt ansvarstagande  
  • Socialt ansvarstagande 
  • Ekonomiskt och etiskt ansvarstagande. 
resultat från väsentlighetsanalysen

VÅra hÅllbarhetsmÅl

”VI ÄR EN INKLUDERANDE OCH JÄMSTÄLLD ARBETSPLATS”

Alla medarbetare på OEM Automatic uppmuntras att påverka sin egen karriär genom att vara nyfikna, kreativa och målinriktade. De flesta ledare rekryteras internt och stor kraft läggs på att identifiera och utveckla personer med ledaregenskaper som kan bli framtidens ledare, både lokalt och centralt. 

”Vi har schyssta arbetsvillkor både hos OEM Automatic och hos våra leverantörer och en hållbar ekonomisk tillväxt”

Vårt mål är att medarbetare ska trivas på sin arbetsplats, både hos OEM Automatic och hos våra leverantörer. Vi ser det som en grund för hållbar ekonomisk tillväxt. Alla våra åtgärder inom medarbetarområdet präglas av en professionell attityd och tydliga riktlinjer för såväl chefer som medarbetare. 

OEM:s uppförandekod, Code of Conduct, betonar vikten av att bland annat alltid uppträda etiskt och korrekt och respektera människors rättigheter. Uppförandekoden ställer även krav på leverantörerna som ska bekräfta att de agerar inom ramen för respektive lands lagar, motverkar korruption och lever upp till intentionerna i uppförandekoden, exempelvis genom att erbjuda sina anställda en säker och sund arbetsmiljö och att barnarbete inte förekommer.  

”Vi hjälper våra kunder hitta den bästa lösningen ur hållbarhetssynpunkt”

OEM Automatics stora konkurrensfördel är medarbetares kompetens och engagemang. Hög och djup produktkunskap med tydligt säljfokus ger goda förutsättningar för en konstruktiv dialog med våra kunder. 

”Vi minimerar vår klimatpåverkan”

Att stoppa klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. Vår största påverkan är från transporter av gods och personal, men även användningen av våra lokaler. Därför ligger vårt fokus på dessa punkter, men vi vill även påverka våra kunder och leverantörer att göra medvetna val. 

VI KÖPER HÅLLBAR energi

LÄS mer om HUR VI KLIMATKOMPENSERar!

LÄS MER OM ELINS ARBETE MED HÅLLBARHET!

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta