OEM AUTOMATIC
OEM AUTOMATIC

Riskbedömning och riskreducering - SS-EN ISO 12100:2010

  • För att kunna avgöra hur farlig en maskin är måste en riskbedömning göras. Ovan standard ger principerna för att utföra en riskbedömning.

Ingen som använder arbetsutrustning ska utsättas för risker, så som ohälsa eller olycksfall. Detta är lagstadgat och gäller för användning av både gamla och nya maskiner. Mer om detta finns att läsa dels i sektionerna ”Arbetsmiljölagen” och ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” men också i Maskindirektivets bilaga 1.

I Maskindirektivets bilaga 1 står det under Allmänna principer att:
Maskintillverkaren eller dennes representant ska säkerställa att en riskbedömning görs för att fastställa de hälso- och säkerhetskrav som är tillämpliga på maskinen. Maskinen ska därefter konstrueras och tillverkas med hänsyn till resultatet av denna riskbedömning.

För att kunna avgöra hur farlig en maskin är måste en riskbedömning göras.
Bedömningen av riskerna bör göras enligt en fastställd standard. Den har beteckning SS-EN ISO 12100:2010
Maskinsäkerhet - Allmänna konstruktionsprinciper - Riskbedömning och riskreducering.

SS-EN ISO 12100:2010 är en A-standard som har som mål att ge principerna för att utföra en riskbedömning.

process

Riskbedömningen omfattar följande:

a) Riskanalys

1) Fastställ maskinens gränser
Riskbedömningen börjar med att fastställa maskinens
begränsningar under hela dess livslängd vilket omfattar
avsedd användning och felaktig användning som rimligen
kan förutses. Rörelseområde och utrymmeskrav för personer
under t.ex. drift och underhåll ska också beaktas samt
maskinens livslängd, lämpliga serviceintervaller, vilken miljö
maskinen ska stå i m.m.

2) Riskindentifiering
Efter fastställande av maskinens begränsningar ska bl.a. rimligen förutsebara risker under alla faser av maskinens livscykel identifieras, d.v.s. transport, idrifttagning, användning och urdrifttagning. Det är sannolikt att en riskkälla som finns i och vid maskinen förr eller senare leder till en skada om åtgärder inte vidtas för att eliminera riskkällan eller tillhandahålla skyddsåtgärder.

3) Riskuppskattning
När riskerna har identifierats ska en riskuppskattning göras på varje risksituation.Den risk som förknippas med en viss
risksituation beror på följande faktorer:
a) skadans allvarlighetsgrad
b) sannolikheten för att en skada kan uppståb) Riskvärdering
Om det krävs riskreducering ska lämpliga skyddsåtgärder väljas och tillämpas och proceduren upprepas. Som en del av denna process ska konstruktören kontrollera om det tillkommer ytterligare riskkällor eller om andra risker ökar när nya skyddsåtgärder vidtas. Att uppnå en tillräcklig riskreducering med trestegsmetoder eller om möjligt med hjälp av ett positivt resultat av riskjämförelsen, kan betraktas som att risken har reducerats tillräckligt.

Trestegsmetoden innebär att riskerna först och främst konstrueras bort. Går inte detta fullt ut så ska maskinen kompletteras med skydd. Är det sedan inte praktiskt möjligt att reducera risken tillräckligt ska det informeras och varnas för kvarvarande risker.

Som en del i riskvärderingen kan de risker som förknippas med maskinen jämföras med andra liknande maskiner under vissa förutsättningar. Dessa kan till exempel vara att den liknande maskinen uppfyller tillämpliga standarder och att maskinerna verkligen är jämförbara vad det gäller, användning, konstruktion, riskkällor, användningsvillkor mm.

Kommentar:
Det måste framhållas att riskbedömning i allmänhet är subjektiv, därför är det en fördel att flera personer är involverade i arbetet. Riskanalys ger den information som krävs för riskvärdering, som i sin tur gör det möjligt att bedöma om det krävs riskreducering. Riskbedömningen ska utföras så att det är möjligt att dokumentera den metod som har följts och det resultat som har uppnåtts.
Riskbedömning enbart grundad på olycksstatistik, som visar ett litet antal olyckor eller mindre allvarliga olyckor, kan inte användas för att ifrågasätta den säkerhetsnivå som är nödvändig för en maskin. I synnerhet skall frånvaron av olyckshistorik inte automatiskt förutsätta en låg risknivå och skall följaktligen inte minska nivå på skyddsåtgärder.

Teknisk rådgivning
Jörgen CarlswärdJörgen Carlswärd

Produktansvarig, Sensor & Maskinsäkerhet, Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

075-242 41 41

Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta