SCHAFFNER
SCHAFFNER

Mer information om nätfilter

Vad är ett nätfilter?
Ett nätfilter består av ett antal kondensatorer och en eller två induktanser. Filtren är uppbyggda av två olika typer av kondensatorer, X-kondensatorer som är kopplade mellan fas-fas (N) samt Y-kondensatorer som är kopplade mellan fas (N) och jord. De flesta filtren från Schaffner har även en resistans R i kretsen. Resistansen har inget med filtrets dämpning att göra utan fungerar som urladdningsmotstånd för kondensatorerna när filtret blir spänningslöst. Ett nätfilter har till uppgift att skydda anslutna apparater från störningar men också att skydda andra apparater från störningar genererade från den egna enheten.

 

Kretsschema

Kretsschema på ett nätfilter med en induktans s.k. enstegsfilter.Störningar EMI
Störningar EMI (EMI= Electro Magnetic Interference) kan sprida sig på två sätt:

1. Ledningsbunden störning som leds ut på nätets kraft- och datakablar.
2. Strålad störning uppstår vid störkällan (elektrisk utrustning) och sprids som ett elektromagnetiskt fält i luften från störkällan till andra eller egna objekt, kablar m.m.

Strålad störning och ledningsbunden störning är inte två skilda problem utan de kan samverka. Ledningsburen störning kan ge upphov till strålad störning då kabeln fungerar som en antenn, sändarantenn för EMI. Kablar kan också fungera som mottagare av EMI. Desto längre kabel desto kraftigare störningar. Den utstrålade störningen från kabeln träffar en annan ledning som tar in störningen och sprider den vidare i kabelstammen.Ledningsbunden störning
Det finns två typer av ledningsbunden störning, asymmetriska och symmetriska störningar.

1. Symmetriska störningar skapar en störspänning mellan nätets ledare fas till fas (N) oberoende av jord. Strömmen flyter genom en fas och återleds i en annan fas (N). Se bild.

 

Dämpningsdiagram2. Asymmetriska störningar skapar en störspänning mellan varje fas (N) och jord. Strömmen flyter mellan störkällan via jord (ofta genom en kapacitans som är kopplad till jord) och tillbaka till faserna (N). Se bild.

 

DämpningsdiagramEtt nätfilter ska klara att dämpa båda typerna av störningar. Dämpningsdiagrammen visar hur bra filtren dämpar asymmetriska och symmetriska störningar.Vilket filter ska man välja?
I vårt sortiment visar vi upp en mängd olika filter. Det kan ibland vara svårt att välja rätt typ. Nedan finns några punkter som hjälper er att finna rätt filter för er applikation.

Vilken spänning ska anslutas till filtret?

  • 1-fas, 2-fas eller 3-fas med N.

Max. ström i kretsen

  • Välj ett filter som harmonerar med max i applikationen.

Fysiska krav på filtret

  • Vilken typ av anslutning föredras?
  • Mått och hålbild.

Dämpning

  • Vet man hur kraftiga störningarna är?
  • Vid vilka frekvenser uppstår störproblem?
  • Vilka produkter i applikationen genererar störningar?För att få ett riktigt värde på störnivåerna samt att tilltänkt filter upprätthåller EMC-direktivet måste man mäta upp anläggningen/maskinen. Oftast sker detta hos ett EMC-lab. Genom att titta på dämpkurvorna ser man vilka filter som dämpar bäst vid ”problemfrekvenserna” samt hur bra dämpningen är över hela frekvensspannet. Valet av filter bestäms av uppmätt störnivå hos objektet. Låg störnivå kan oftast avhjälpas med ett enstegsfilter. Ex. FN2010 alt. FN2020. Kraftigare störnivå avhjälps med ett tvåstegsfilter. Ex. FN2060 alt. FN2070. En rekommendation är att medtaga några olika filter till mätningen och sedan prova sig fram till godkänt resultat. OEM Automatic kan erbjuda prover av filter till EMC-mätningar till 30 dagars öppet köp. Det är tillverkarens ansvar att följa EMC-direktivet så att apparater/maskiner överrensstämmer med gällande normer. Syftet med EMC är att skapa säkra produkter.Ström
Maximal ström är angiven vid +40 °C om inte annat anges under tekniska data. Vid högre temperaturer måste I
nom reduceras.Spänning
Max. ansluten spänning är angiven under tekniska data. Filtren presenterade här går även att ansluta för DC-spänning, dock ska man reducera den nominella strömmen med 10-20 % för att undvika att ringkärnan mättas.Installation
Ingångsfilter, i till exempel ett elskåp, ska monteras så nära ingående kablar som möjligt för att undvika högfrekventa störningar från att passera utanför filtret. Var noga med att filtrets hus kommer i god kontakt med jord. Skrapa bort lack och färg från skåpet innan installation. Lägg aldrig filtrerade kablar tillsammans med ofiltrerade kablar på grund av att störenergin kan kopplas förbi filtret genom de båda kablarna, dämpningen har då kraftigt reducerats. Filter som, till exempel, ska dämpa störningar från en frekvensomformare ska monteras så nära störkällan som möjligt.Läckström
De flesta nätfilter har kondensatorer kopplade till jord (Y) vilket medför en läckström. Används jordfelsbrytare så kontrollera att den totala läckströmmen ej överskrider inställt värde på jordfelsbrytaren. Läckströmmen finns angiven under tekniska data för respektive serie.Godkännande
Samtliga filter i vårt sortiment har UL, CSA samt Semko alt. VDE-godkännanden. Dessa godkännanden är kvalitetsmätande och borgar för en säker produkt för användaren och applikationen.

Filter räknas som en passiv komponent och får inte CE-märkas. Nätfiltret har till uppgift att få apparaten/maskinen EMC-godkänd (del av CE-godkännandet). EG-försäkran (EC Declaration of conformity) om överensstämmelse med LVD (lågspänningsdirektivet) finns tillgängligt på begäran.Konvertering av äldre modeller
I vårt sortiment finns enbart 1-fas modeller från serie-2000. Schaffners äldre 600-serie kan i många fall ersättas av den nyare 2000-serien. Dock förekommer det skillnader, vi rekommenderar att jämföra dämpkurvor, fysiska mått samt håltagning innan ni byter serie.

 

Äldre serie

Kan ersättas av (se ovan text)

Filtertyp

FN610

FN2010

1-fasfilter

FN660

FN2060

1-fasfilter

FN670

FN2070

1-fasfilter

FN322

FN9222

Apparatintag
Motorreaktor
En motorreaktor begränsar dv/dt-värdet (stigtiden av spänningen) från frekvensomformaren vilket medför mindre slitage på lager och lindningar vilket ökar livslängden på motorn. Även akustiska ljud och EMI-störningar dämpas. Man kan ansluta kablar upp till 30 meter.

Sinusfilter
Med ett sinusfilter installerat efter frekvensomformaren får man en sinusformad spänning vilket ger det absolut bästa skyddet för motorn. Lång livslängd, minimal förslitning på lager och lindning, inga akustiska ljud, låga servicekostnader, minskade EMI-störningar och ökad verkningsgrad är fördelar man vinner. Möjlighet att ansluta upp till 300 m oskärmad kabel gör att man inte behöver byta ut befintliga, oskärmade kablar vid installation av en frekvensomformare. Detta gör sinusfilter till en kostnadseffektiv lösning.

 

Övertonsfilter

Övertoner på elnätet ger en sämre elmiljö med bl.a. ökat slitage på kablar och snabbare föråldring av elektriska komponenter. Med ett övertonsfilter installerat på ingångsidan av en frekvensomformare minskas övertonshalten. OEM Automatic kan erbjuda Schaffner's ECOsine-sortiment av passiva övertonsfilter. Schaffner ECOsine, passiva övertonsfilter, är en samling mycket kompakta filter med låg vikt och är mycket enkla att installera. Ett övertonsfilter från Schaffner är nyckeln till att nå kravnivåer inom standarder för elkvalité som IEEE-519.

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta